Regolarizzazioni Colf e badanti

Da Stranieri in Italia
ROMA, 11 luglio 2009 - È pronto il testo provvisorio del provvedimento per la regolarizzazione selettiva di colf e badanti. Il testo, preparato dai tecnici del Ministero del Lavoro e dell'Interno potrà, nei prossimi giorni, subire correzioni, ma dovrebbe essere molto simile a quello finale. Sarà presentato in Parlamento come emendamento al decreto anticrisi.
500 EURO PER LA REGOLARIZZAZIONE
I datori di lavoro italiani, comunitari o anche extracomunitari (ma regolarmente presenti in Italia da almeno 5 anni) potranno regolarizzare colf e badanti che lavorano alle proprie dipendenze in nero. Per farlo, dovranno denunciare la 'sussistenza del rapporto di lavoro', versando un contributo forfettario che al momento (ma la cifra potrebbe subire variazioni) è stato fissato in 500 euro, cifra che corrisponde a tre mensilita' di contributi. L'autodenuncia esclude le 'sanzioni penali, civili e amministrative connesse al rapporto di lavoro irregolare'. Viene quindi sanato il pregresso.
LE DOMANDE
Per i lavoratori comunitari, la domanda va presentata all'Inps (attraverso dei moduli predisposti), che incassera' il contributo forfettario. Per gli extracomunitari, invece, la domanda va inoltrata attraverso internet allo sportello unico per l'immigrazione competente per territorio, che prima di dare il via libera deve acquisire il parere della questura. Ogni famiglia potra' regolarizzare al massimo una colf e due badanti. La regolarizzazione prevede la formalizzazione del rapporto di lavoro, con il pagamento, a favore del dipendente, di contributi previdenziali, ferie e Tfr e tutte le altre voci previste dai contratti di categoria, disponibili presso l'Inps. Le domande, secondo la bozza provvisoria del testo, andranno presentate fra il 1° e il 30 settembre di quest'anno (salvo slittamenti legati ad eventuali intoppi dell'iter parlamentare).
Regolamento in cinese-trad. Progetto Mediazione Sociale-Esquilino


Regolamento in bengali-trad. Progetto Mediazione Sociale-Esquilino


Regolamento in filippino-trad. Progetto Mediazione Sociale-Esquilino

Colf at Badanti, Lumabas ang pansamantalang batas para sa “regolarizzazione selettiva” para ilagay sa re\gola ang mga domestic helper.
Roma, Hulyo 11, 2009 - Lumabas ang pansamantalang batas para sa “ regolarizzazione selettiva”para ilagay sa regola ang mga domestic helper. Ang batas na ito ay pwedeng magbago sa susunod na araw,o magkaroon ng mga corrections. Ito ay ihaharap sa parliyamento bilang pagbabago sa decree anti krisis.
500 EURO PARA ILAGAY SA REGOLA
Mga employer Italyano, EU o mga foreigner( regular nakatira sa Italya at least 5 years) ay maari nang ilagay sa regola ang mga domestic helpers (colf o badante) na walang contract, o “nero”.Upang magawa ang gayon, ay dapat na denuncia o magreport ang isulat ay ‘sussistenza del rapporto di lavoro’ at ang employer ay magbabayad ng 500 euro flat rate sa ngayon (maaaring magbago). Ang 500 euro ay tumutugma sa tatlong buwan ng kontribusyon. Ang autodenuncia, ay maiiwasan natin ang mga parusa.
PAG-AAPLYPara sa mga Italyanong manggagawa, ang aplikasyon ay dapat ipresenta sa INPS (sa pamamagitan ng modulo na nakafill up).Para sa stranierong mangagawa, ang aplikasyon ay pwedeng ifill up sa Internet o sa sportello unico “Posta” para sa imigrasyon, pero bago i submit ang modulo ay kailangan munang pa approve sa Questura (pulis). Ang bawat pamilya ay pwedeng maghire maximum isang Colf (domestic helper) at dalawang Badante( taga-pagbantay).Ang Regularization ay nagbibigay ng isang pormalisasyon sa relasyon sa trabaho, sa pagbabayad sa mga empleyado sa mga kontribusyon, bakasyon at bayad kapag umalis na sa trabaho(TFR) at lahat ng iba pang mga bagay na ibinigay sa ilalim ng kontrata, magagamit mula sa INPS. Ang pag-aaply ay maguumpisa sa SEPTEMBER 1 HANGGANG 30 SA TAON NA ITO.
JUNE 30, 2009, Sinong pwedeng mag-apply?Ang pwedeng mag apply sa batas na ito ay ang mga Colf (domestic helper) at Badante(taga-pagbantay) na nasa serbisyo before sa date ng June 30, 2009 at least hindi bababa sa pamamagitan ng Abril 2009.Ang mga employer ay kailangang ipahayag, sa ilalim ng kanyang mga responsibilidad, ang simulang petsa ng ulat. Hindi kinakailangan ang 'Proof', ay kailangan lamang ay ang mga pahayag (Dichiarazione)ng employer.Sinong hindi pwedeng mag-apply?Hindi pwedeng mag-apply para sa batas na Regolarizzazione(ilalagay sa regular) ang mga straniero naexpell dahil sa motibong mula sa kabiguang hindi narenew ang permesso di soggiorno; ang mga may sala na may record sa mga pulis; ayon sa mga internasyunal na kasunduan, na pigilan ang kanilang mga entry sa teritoryo ng estado (sa mga hindi maintindihang pag-uusap ng pulis ay tatawagin bilang 'side' at 'hindi katanggap-tanggap' ), at sa lahat ng mga taong may convictions para sa anumang kasalanan na ibinigay para sa mga in Mga Artikulo 380 at 381 ng Criminal Pamamaraang Code at kung saan 'ay nagbibigay sa sapilitan o opsyonal aresto sa flagrante delicto (mula sa pagnanakaw sa mga sekswal na karahasan, pillaging mula sa looban, ang mga krimen ng mga bata sa pornograpiya sa terorismo at pagbabagsak, katiwalian at pandaraya sa iba pang mga pa).
MILYON NA EURO PWEDENG ICASH NG INPSAng pag-aayos ay magdawit ng hindi bababa sa 300 libong ang mga tao, kahit na, ayon sa mga unyon sa kalakalan at suporta ang mga panukala ay makakaapekto ng hindi bababa sa 500 libong tao. Ang operasyon ay dapat magresulta sa pananalapi dell'INPS ng hindi bababa sa 150 milyong euro. Isang regularization scheme ay magkakaroon ng mga benepisyo para sa mga negosyo Inps: bawat buwan ay binabayaran lamang ang mga ambag ng mga higit sa 45 milyon, habang ang taunang kita ay tinatayang sa 400 milyong euro sa isang taon.
GAANO KATAGAL ANG PAGAAYOS?Kasalukuyang walang alam ang tiyempo na kailangan upang ma-regularized. Ayon sa Ministeri dell'Interno at Labor, sa kaso ng mga manggagawa Italyano o komunidad, ito ay tumagal ng ilang mga araw habang ang mga manggagawa para sa oras ay dapat na, dahil sa bawat solong aplikasyon, ang pulis ay dapat magbigay sa mga dahilan para ilagay sa permesso di soggiorno. Sa anumang kaso, kapag ang aplikasyon, ang mga Employer at mga empleyado ay dapat na maghintay para sa convocazione (papadalhan ng sulat o tatawagan) sa SPORTELLO UNICO DELL’IMMIGRAZIONE para sa contratto soggiorno at pag-aapply sa permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Nessun commento: